Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi's Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

ISBN-10: 9144054114

ISBN-13: 9789144054117

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och supplier. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar medicine books

Download e-book for iPad: Medical Imaging: Principles and Practices by Donald R. Peterson, Joseph D. Bronzino, Mostafa Analoui

The discovery of x-ray, as a landmark occasion, enabled us to determine the "invisible," commencing a brand new period in scientific diagnostics. extra importantly, it provided a special undestanding round the interplay of electromagnetic sign with human tissue and the software of its selective absorption, scattering, diffusion, and mirrored image as a device for realizing the body structure, evolution of ailment, and treatment. With contributions from world-class specialists, scientific Imaging: rules and Practices bargains a evaluation of key imaging modalities with tested medical usage and examples of quantitative instruments for snapshot research, modeling, and interpretation.

The publication presents a close assessment of x-ray imaging and computed tomography, primary innovations in sign acquisition and strategies, by way of an summary of practical MRI (fMRI) and chemical shift imaging. It additionally covers subject matters in Magnetic Resonance Microcopy, the physics of instrumentation and sign assortment, and their program in medical perform. Highlights contain a bankruptcy providing a distinct point of view at the use of quantitative puppy for its purposes in drug discovery and improvement, that's quickly turning into an indispensible instrument for scientific and examine purposes, and a bankruptcy addressing the major matters round organizing and looking multimodality info units, an more and more vital but hard factor in medical imaging.

Topics include:
<UL>
* X-ray imaging and computed tomography
* MRI and magnetic resonance microscopy
* Nuclear imaging
* Ultrasound imaging
* electric Impedance Tomography (EIT)
* rising applied sciences for in vivo imaging
* Contrast-enhanced MRI
* MR techniques for osteoarthritis and cardiovascular imaging
* puppy quantitative imaging for drug improvement
* clinical imaging info mining and seek

</UL>

The number of subject matters offers readers with an appreciation of the intensity and breadth of the sphere and the demanding situations prior to the technical and medical group ofresearchers and practitioners.

Performing Arts Medicine in Clinical Practice by Howard A. Bird PDF

​For many normal practitioners, physiotherapists, osteopaths and chiropracters, sufferers with a historical past in acting arts account for just a small share in their perform. this straightforward primer assists the reader within the administration of those hugely complicated (and occasionally hugely strung) elite athletes.

Clinical Hepatology: Principles And Practice Of by Henryk Dancygier PDF

Scientific Hepatology ideas and perform of Hepatobiliary illnesses presents transparent and entire insurance of the etiology, mechanisms of ailment, prognosis, and sensible administration of the complete spectrum of liver and biliary issues. It additionally provides a superb, evidence-based evaluate of the quickly increasing box of hepatobiliary illnesses.

Get Atlas de poche de physiopathologie PDF

Cet atlas de poche couvre en four hundred pages et 185 planches couleurs tout ce qu'un étudiant doit savoir en physiopathologie et enseigne en pictures et de façon particulièrement attrayante les principes de base de l. a. médecine clinique: 185 planches couleurs - avec un couplage systématique texte/illustrations - synthétiques, cohérentes qui décrivent clairement los angeles succession d'évènements qui conduisent à l'état pathologique.

Additional info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Antalet utbildade sjuksköterskor var åter för litet. bas börja centrala l Den "Tapperska utredningen" tillsattes och ledde fram till att yrket under­ omvårdn sköterska tillkom och att den första reguljära undersköterskeutbildningen startade (SOU 1962:4). Sjuksköterskan blev nu arbetsledare eller lärare och vården genomfördes av annan personal. FAKTJl En ny sjuksköterskeutbildning startade år 1966 och var fem eller tre terminer lång, beroende på elevens tidigare erfarenheter och utbildning. Landstingen var huvudmän och enhetliga undervisningsplaner infördes (SOU 1964:45).

I början av 1900-talet blev sjuksköterskeyrket ett skyddat yrke i Sverige, men C FÖRFATTARNA O C H s T U D E N T L I T T E RATU R 43 E L I S A B E T H D A H L B O R G LYC K H A G E först år 1957 kom den svenska legitimationen för sjuksköterskor (se vidare kap 3). Norra Europa förändrades, som tidigare nämnts, med start i Stor­ britannien, från jordbruks- till industrisamhälle. Modernitetens framväxt i början av 18oo-talet innebar för sjukvården att rationalitet, förnuft och de av norn: stitut acceF kontroll sattes i högsätet.

Asa Moberg (2007) ger en annan beskriv­ ning av Florence Nightingale som en intellektuell och vetenskapligt skolad kvinna. Mobergs bok innebär ett nytt sätt att värdera Nightingales insats för sjuksköterskeyrket. Om du läser Nightingales egna texter är det kri­ kar väW Nightin� människ Flore terska ur som tidi; till Lond och att ö heten på renlighel den nya sjukskött sjukskött skulle er sköterskt kristen tJ tiska förhållningssättet till vård och vårdande tydligt redan från yrkets start. Nightingale var en av de tidiga feministerna.

Download PDF sample

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl


by Jeff
4.1

Rated 4.90 of 5 – based on 50 votes